Konferenca reciklaža

Nagovor predsednika sekcije


Čas je!

Vsi tisti, ki se v Sloveniji ukvarjamo z zbiranjem in predelavo odpadkov, že leta in leta pričakujemo, da bi v Sloveniji nastali pogoji, v katerih bi lahko s predvidljivo gotovostjo investirali v nadaljnji razvoj, torej v kapacitete zbiranja in predelave odpadkov, izboljšano in optimirano logistiko zbiranja, v nadaljnje stopnje predelave odpadkov, skratka vse, kar bi pripomoglo k boljšim rezultatom na področju varovanja okolja in naravnih virov. Še posebej so ta pričakovanja vezana na tokove odpadkov, ki so v domeni podaljšane proizvajalčeve odgovornosti, saj za njihovo odstranjevanje plačuje gospodarstvo. Gospodarstvo je zelo zainteresirano, da se to počne na ekonomsko najučinkovitejši način, seveda ob pogoju, da je le-ta tudi okoljsko sprejemljiv. Okoljska zakonodaja na področju podaljšane odgovornosti proizvajalcev bi torej morala zagotavljati pogoje, da imajo lahko posamezni deležniki v procesu ravnanja z odpadki jasno definirane pristojnosti in vloge, kajti le to lahko vodi v učinkovito organizirane koncepte ravnanja z odpadki. Eklatanten primer posebnega toka odpadkov, ki ima neustrezno in pomanjkljivo zakonodajo, je ravnanje z embalažo. Dolgo vrsto let spremljamo in doživljamo težave na področju embalaže, ki posledično vodijo v ustvarjanje velikih zalog neprevzete komunalne embalaže, kar laiki danes težko razumejo, zakaj le-ti nastajajo. Problemov je veliko in ni jih možno več pometati pod preprogo, kajti grozi zlom sistema, problemi pa se bodo popolnoma nepotrebno reševali na plečih davkoplačevalcev. Zato ker ni ustrezne zakonodaje!

Zato je čas, da glavni deležniki sedemo skupaj in se pogovorimo o željah, prioritetah, možnostih delovanja, razmejitvah odgovornosti, ki nam jih na področju ravnanja z odpadki predpisujejo evropske direktive. Zato bomo na letošnji konferenci REC 2018 glavne teme posvetili pogovoru med različnimi deležniki, ki delujemo na področju podaljšane proizvajalčeve odgovornosti, poudarek pa bo na skupni okrogli mizi, kjer bomo izluščili izhodišča, ki bodo novemu ministru in ekipi na MOP-u lahko dobro izhodišče za težko delo, ki jih na zakonodajnem delu čaka v prihodnje. Veseli bomo, če se nam na tradicionalni 5. konferenci REC 2018 pridružite v čim večjem številu.

S spoštovanjem,

Jure Fišer
Predsednik sekcije zbiralcev in predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov